Активности
Вести и догађаји

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Савремено образовање подразумева другачије начине преношења знања, управљање школама у складу са модерним, тржишним принципима и развој образовног система који ће на прави начин одговарати на потребе привреде и захтевног и променљивог тржишта рада.
У оквиру Програма реформе средњег стручног образовања организована су стручна усавршавања и обуке запослених у образовању како би се на прави начин испратилe промене у образовном систему.

Стручно усавршавање наставника

Табла, креда и препричана лекција из уџбеника полако постају `стара школа`. Да би био занимљив, школски час данас мора да буде прилагођен начинима на који су деца навикла да примају информације. Нове методе у настави и инсистирање на практичној обуци и иновацијама траже наставнике обучене да испуне те захтеве.
Као и током прве, и у оквиру друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања из сваке од огледних школа изабрана су по два наставника који ће обављати функције интерног и екстерног носиоца промена. Њихови основни задаци су стварање интерне школске мреже, подршка осталим наставницима у реализацији нових наставних програма, успостављање контаката са другим стручним школама у Србији, локалном заједницом, представницима општине и локалним институцијама, родитељима и осталим интересним групама. Како би били оспособљени за обављање ових задатака носиоци промена ће у наредном периоду проћи посебне обуке:

  • Опште обуке из области наставних метода, стручне педагогије, комуникације и техника рада за екстерне и интерне носиоце промена
  • Специфичне обуке по секторима из области примењене стручне педагогије, развоја предузетништва, примене рачунара, развоја маркетиншких пројеката и енглеског језика за стручне предмете
  • Специфичне обуке за огледне профиле уз радну праксу у предузећима и развој партнерства са компанијама из сектора

До септембра 2007. године, одржано је по 7 семинара за екстерне и интерне носиоце промена који ће у наредном периоду новостечена знања преносити својим колегама.


Обуке за директоре средњих стручних школа


Како управљати школама које ће, након децентрализације система, своје место морати да обезбеде и на тржишту – изазов је са којим ће се ускоро сусрести директори школа. Програм обука директора школа развијен је током прве фазе пројекта са циљем да се на ефикасан начин обезбеди одржив систем континуиране подршке директорима стручних школа у организационом развоју школа и управљању.
Кроз 5 радионица 22 директора је упознато са савременим методама за стратешко организовање,
покретање и праћење развојних процеса у школи и образовању, али и са начинима како да своја знања и искуства пренесу осталим колегама чије школе нису учествовале у огледу.


Обуке за запослене у Министарству просвете

Нови трендови у образовању имаће утицаја и на реорганизацију рада Министарства просвете. Како би спровели неопходне реформе и запослени у Министарству морају да поседују савремена знања и вештине.
Посебне обуке су планиране за просветне саветнике у секторима који су укључени у рад пројекта. Усмерене на израду нове структуре наставних програма, нове начине праћења и нове начине процене рада, ове обуке за основни циљ имају прелазак са контролне функције на функцију која комбинује подршку, консултације и праћење рада наставника у стручним школама.


Шта је циљ стручног усавршавања?

Искуства стечена током обука за запослене у образовању биће пажљиво сагледана и на основу њих ће бити дате препоруке како успоставити механизме за институционализацију и стандардизацију обука за наставнике, директоре и запослене у Министарству просвете, како би се успоставио јасан систем професионалног развоја и механизми сертификације.РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИОбуке за носиоце промена >>>

Обуке за директоре огледних школа >>

Обуке за запослене у Министарству просвете >>

Приручници за обуке >>
Приручници за обуке

 

 

 


Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs