Ц
 
Активности
Вести и догађаји

 

ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ

Обуке за више службенике Министарства просвете о развоју и управљању пројектима одржаване су од маја до новембра 2007. године. Циљ обука био је да се представници Министарства просвете, али и њихове колеге из Министарства економије и регионалног развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања упознају са могућностима да се програми и фондови Европске уније користе као инструменти креирања образовне политике.

Током четири тродневне радионице 18 учесника семинара прошло је обуке за процену потреба и израду предлога пројеката, управљање пројектима који се финансирају из фондова Европске уније и праћење и евалуацију пројеката. Стечене искуства требало би да им буду посебно корисна у наредном периоду, са почетком рада ИПА фондова.

ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ ОБУКА

Развој и управљање пројектима као средствима квалитетног креирања образовне политике

Модул 1: Коришћење програма Европске уније као инструмената креирања образовне политике
Циљеви првог модула обуке су да код учесника створи разумевање системског окружења образовне политике (policy) у којој функционишу развојни фондови и да се испитају начини на које се развојни пројекти могу користити као моћни инструменти политике (policy) са циљем да се остваре национални приоритети када је реч о развоју сектора стручног образовања.

Модул 2: Процена потреба и дефинисање пројекта. Израда успешних предлога пројеката
Циљеви модула су разумевање улоге процене потреба у дефинисању добрих пројектих идеја и изградња капацитета за успешно писање апликација за пројекте са циљем да се добију финансијска средства. Садржај модула обухватио је дефинисање и разумевање потреба, технике процене потреба и одређивање приоритета, процесе консултације и валидације, дефинисање пројеката интервенције, структурне и текстуалне елементе пројектне апликације, опис задатака за развојне пројекте, дефинисање фокуса пројекта у складу са приоритетима и потребама, критеријуме успешне пријаве за пројекат и средства провере квалитета.

Модул 3: Управљање циклусом пројеката који финансирају институције Европске уније
Садржај модула чији је циљ био упознавање са основним појмовима и средствима специфичним за Смернице за управљање циклусом пројеката које финансирају институције Европске уније обухватао је: основне кораке у управљању пројектним циклусом (идентификација, формулација, имплементација, евалуација, ревизија), менаџере пројекта (врста компетенција, улоге и одговорноси, подстицајно лидерство у управљању пројектом) и приступ заснован на логичком оквиру (анализа и планирање).

Модул 4: Праћење и евалуација пројекта
Током четврте обуке учесници су упознати са развојем кохерентног система праћења и евалуације пројеката. Обрађене теме обухватале су: систем и инструменте праћења и улогу праћења у пројектним активностима, евалуацију реализације пројекта, одрживост пројекта и основе за креирање политике - евалуациони извештаји у процесима креирања политике и утиња на одлуке. 


 

 

 


Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs