Активности
Вести и догађаји

 

ОБУКЕ ЗА ДИРЕКТОРЕ ОГЛЕДНИХ ШКОЛА

У складу са новом улогом коју у савременом друштвено-економском систему имају средње стручне школе њихови директори суочавају се са новим изазовима и захтевима. Да би на њих одговорили на прави начин, директори морају да познају принципе руковођења и управљачке дужности у организацији рада и да поседују вештине неопходне за реализацију развојних активности школе. Ово је неопходно јер:

  • управљање стручном школом често има исту основу као економско пословање
  • директор треба да буде лидер у процесима промена у школи
  • директор треба да буде лидер у процесу усавршавања кадрова запослених у школи
  • директор треба да буде стручњак у вођењу образовних процеса у школи
  • директор треба да буде лидер у развоју и заштити људских права и права запослених и да предњачи у иницијативама на локалном нивоу.

Да би били спремни да одговоре на ове изазове, за директоре огледних школа је од септембра 2006. до јула 2007. године оранизовано шест обука у укупном трајању од 20 дана.

ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ ОБУКА

Улога директора стручне школе и разумевање организационог развоја
Током обуке директори стручних школа су детаљно упућени у фазе развоја организације, како би разумели процес и лакше се сналазили у развојним променама. Разматрана је улога директора у школској организацији и лидерство на школском нивоу које подразумева познавање разлчитих стилова руковођења и избор индивидуалног стила руковођења.

Процеси развоја стратегије за активности средњих стручних школа
Обука обухвата представљање различитих концепата и модела управљања и руковођења на школском нивоу. Посебна пажња посвећена је изазвоима у управљању институцијама, а пре свега односу администрације и особља према визији и стратегији развоја, унутрашњим и спољним аспектима улоге руководства, мобилизацији школских потенцијала, планирању времена и стратешких активности и основним техникама обука заснованих на стратегији. Посебан део обуке обухвата рад на изради пословних планова школа заснованих на стратегији развоја.

Маркетинг и односи са јавношћу у активностима средњих стручних школа
Практична обука кроз коју се директори школа упознају са основама маркетинга и развијају вештине неопходне за функционисање школе по тржишним принципима. Учесници су упознати са појмовима маркетиншких истраживања и стратегија, са савременим методама комуникације и комуникационим плановима. Пред директоре је постављен изазов да донесу одлуке о томе како најбоље да искористе стечене вештине комуникације и како да их примене у свакодневним активностима. Део обуке посвећен је развоју односа са јавношћу: упознавању са основним принципима и циљним групама, принципима рада са медијима и различитим ПР средствима.

Твининг и партнерство као покретачи развоја школе
Обука је конципирана као увод за развој партнерства међу школама и припрема за студијска путовања. Обухвата упознавање са системом образовања у земљама Европске уније и са појмовима твининг и партнерство.

Стварање тимова и организација тимског рада у школи
Реч је о приступима и практичним методама планирања људских ресурса које помажу при дефинисању квалификација особља и потреба за обукама. Уводни део обуке посвећен је комуникацији и стиловима комуникације као основи за стварање тимова. Током обуке разматрају се предности оснивања тимова, проблеми и етапе у организацији тимова, тимске улоге, динамика и рад тима, технике руковођења тимом, тимски разовј циљева, планирање и надзор развоја тима.

Управљање усмерено ка остваривању циљева
Обуке је директно усмерена на планирани будући развој и тежи додатном разјашњењу процеса развоја стратегије започетог у школи. Током ове, завршне обуке, ревидирају се верзије пословних планова направљени на почетку циклуса обука и ради се акционо планирање за развој стратешких циљева.

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs