У
 
Активности
Вести и догађаји

 

ОБУКЕ ЗА НОСИОЦЕ ПРОМЕНА

У оквиру Програма реформе средњег стручног образовања, од септембра 2006. до јула 2007. године организовано је 7 обука за интерне и 7 обука за екстерне носиоце промена у укупном трајању од по 27 дана.

Након завршених обука, носиоци промена су новостечена знања, кроз каскадне обуке, преносили својим колегама у школама, па је до почетка школске 2007/08. године преко 850 наставника из 22 огледне школе усавршило своје педагошке вештине како би на прави начин реализовали наставу по новим наставним програмима.

ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ ОБУКА

Наставни методи и мотивација
Семинар намењен усавршавању педагошких и методичких знања наставника средњих стручних школа кроз упознавање нових наставних метода. Садржај семинара обухвата: рефлексије о извођењу наставе уз помоћ инструмената за планирање при обликовању наставе; развој, извођење и оцењивање наставе, преглед различитих наставних метода у оквиру активне наставе и њихову употребу у стручним школама; анализу и развој инструмената за оцењивање активно обликоване наставе.
Обука је конципирана тако да наставници развијају компетенције да стечена знања шире даље, обучавајући колеге из своје и осталих школа у региону.

Стручна педагогија
Семинари организовани као основа за професионално усавршавање наставника који ће држати наставу за нове профиле у огледним школама у Србији. Вежбе су конципиране тако да наставници током обуке предају, а њихова предавања се оцењују како би се проценило колико примењују научено (метода `микро наставе`). Осим `микро наставе` наставници сe упознају са основама стручне педагогије и дидактике, детаљном припремом часова и напредним техникама наставе.

 

Комуникацијске и интерперсоналне вештине потребне за успешно извођење наставног процеса
Практична обука кроз коју се развијају вештине неопходне за међусобно повезивање и успостављање сарадње у различитим ситуацијама у школи, као и током процеса само-процењивања. Пред наставнике се поставља изазов да донесу одлуке о томе како најбоље да искористе стечене вештине комуникације и како да их примене у свакодневним активностима на својим радним местима или у комуникацији са предузећима.

Технике намењене интерним носиоцима промена
Циљ обуке је да наставници стекну вештине и знања потребна за извршење задатака интерних носилаца промена. Обука обухвата садржаје који се тичу оспособљавања и унапређења способности да помогну другим наставницима у школи да промене класичну улогу наставника који прослеђује информације у улогу наставника-модератора који се ослања на тимски рад; да преузму нове функције попут саветовања и иновирања и да научене вештине користе као инструмент развоја људских ресурса у својој школи; да развијају `нове начине учења` и усклађују их са новим системом оцењивања и тестирања.

Технике намењене екстерним носиоцима промена
Обука обухвата садржаје који се тичу повезивања програма обуке стручног образовања са потребама тржишта рада и технике рада са кључним интересним групама у региону, технике проналажења финансијских фондова, успостављање односа са јавношћу и `клијентима` школе, као и проналажење посла за ученике, укључујући студије праћења.

Примена рачунара
Обука унапређује постојеће знање наставника о Microsoft Office пакету, али обухвата и посебне графичке програме који ће им бити од помоћи приликом израде нових наставних материјала.

Примењена стручна педагогија

За сваки од три сектора реализоване су посебне, дводневне обуке. Сваки наставник одржао је по неколико предавања и практичну обуку, а за то време су га процењивали модератори и остали учесници обуке. Током обуке је примењивана метода `процена наставне ситуације`(ПНС) - наставни експерименти током којих наставници показују колико су научили и напредовали.

 

Развој предузетништва
Током обуке се наставници упознају са предузећима и самозапошљавањем као могућностима за каријерни развој младих у стручним школама у појединим секторима. Интерактивне обуке су усмерене на развој позитивних ставова према предузећима и самозапошљавању, стицању теоретских и практичних знања о почетним основама и изазовима за оснивање и вођење успешног предузећа и припрему да се касније олакша прелазак из школе ка послу.
 


 

 

 


Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs