Активности
Вести и догађаји 

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА

Оквир за самовредновање за установе у стручном образовању настао је на основу искустава школа и просветних саветника укључених у једногодишње пилотирање (мај 2010. – мај 2011. године) предложеног модела самовредновања и спољашњег вредновања и препорука чланова Радне групе за осигурање квалитета у оквиру Пројекта (сачињене од представника релевантних министарстава, Школских управа, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Уније послодаваца Србије, Националне службе за запошљавање и одабраних стручних школа).

Међу саставним елементима Оквираза самовредновање за установе у стручном образовању налазе се:

Водич за самовредновање за установе у стручном образовању намењен је стручним школама, просветним саветницима и осталим интересним странама са циљем да се олакша спровођење процеса самовредновања и омогући једноставније праћење и вредновање овог процеса. Иначе, овај Водич представља комбинацију Приручника за самовредновање за установе у стручном образовању и Водича за писање извештаја о самовредновању.

Део Оквира за самовредновање за установе у стручном образовању чине и Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа, усвојени децембра 2010. године (на чијој изради је радио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања), као и Додатни стандарди квалитета за стручно образовање (који су у надлежности Центра за стручно образовање и образовање одраслих у оквиру Завода за унапређивање образовања и васпитања) чији је нацрт урађен под окриљем Министарства просвете и науке Републике Србије уз подршку Пројекта. Обједињени, ови стандарди чине Интегрисани оквир квалитета.

Оквир за самовредновање садржи и многобројне и разноврсне пратеће материјале који ће стручним школама и просветним саветницима дати додатна објашњења везана за процесе самовредновања и вредновања. Између осталог пратећи материјали обухватају Просветни картон за стручне школе, формат извештаја о самовредновању и смернице за његово попуњавање, итд).
Имајући у виду да је Оквир за самовредновање за установе у стручном образовању прошао тест практичне имплементације, очекује се да ће се кроз његову примену успоставити стандардизовани систем процедура самовредновања и спољашњег вредновања, чиме ће се омогућити праћење, даљи развој и унапређивање ефективности и ефикасности стручног образовања у Србији, а самим тим и целокупног националног образовног система.

Целокупан Оквир за самовредновање за установе у стручном образовању може се преузети са сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (www.ceo.edu.rs).  

 

 

 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs