Активности
Вести и догађаји 

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА

Пројекат "Модернизација система средњег стручног образовања" кроз компоненту која се бави осигурањем квалитета, пружа значајну подршку развоју и имплементацији система осигурања квалитета у стручном образовању са циљем промовисања квалитета у образовању и обукама, како на нивоу система, тако и на нивоу образовних установа и пружалаца обука.

Имајући у виду да стручно образовање постаје све разноврсније и сложеније, самим тим све занимљивије разним интересним групама, систем осигурања квалитета мора бити усклађен са политиком усмереном ка побољшању квалитета и атрактивности стручног образовања, као и са развојем који се односи на давање веће аутономије стручним школама због њихове значајне улоге у повезивању са тржиштем рада и развојем континуираног стручног образовања.

У овој компоненти пројекта детаљно су размотрене све постојеће иницијативе у области осигурања квалитета у Србији и остварена је блиска сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања који развија општи оквир за осигурање квалитета са кључним областима заједничким за све образовне установе и пружаоце обука. Део овог оквира чиниће и додатни стандарди и процедуре које се односе на специфичне потребе стручног образовања.

Девет изабраних стручних школа из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, Електротехника и Трговина, угоститељство и туризам, на основу овог оквира, спровело је тестирање предложеног модела осигурања квалитета који обухвата процесе самовредновања и праћења рада колега једнаких по образовању и позицији. Како би се постигло боље умрежавање система осигурања квалитета на ниову целог образовног система, у проверу адекватности овог модела биле су укључене и три основне школе. Просветни саветници који прате рад одабраних школа дали су изузетно велики допринос осигурању квалитета у делу који се односи на екстерно праћење.

Даље активности Компоненте за осигурање квалитета биће усмерене на пилотирање концепта праћења рада колега једнаких по образовању и позицији као инструмента осигурања квалитета и развоја установа у стручном образовању. Као и до сада, све активности ће се одвијати на нивоу Радне групе за осигурање квалитета и укључених школа и просветних саветника из надлежних школских управа који прате њихов рад. Очекује се да се заједничким радом дође до Оквира за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији, који ће школама користити као један од инструмената за оснаживање квалитета образовне понуде.

Део активности компоненте за осигурање квалитета у будућности ће бити усмерен и на давање препорука за критеријуме и процедуре за акредитацију образовних установа/пружалаца обука у стручном образовању, евалуацију програма, као и на критеријуме и процедуре за успостављање независног акредитационог тела.Завршено је тестирање предложеног модела самовредновања и спољашњег вредновања
>> 
 


 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs