Активности
Вести и догађаји 

НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЈА


Превођење огледа у систем


Од 1. септембра 2010. године будући аутоелектричари, геодетски техничари-геометри, пекари, месари, млекари, руковаоци – механичари пољопривредне технике, пољопривредни, ветеринарски и прехрамбени техничари у свим средњим стручним школама у Србији школују се по новим, осавремењеним наставним плановима и програмима. Од школске 2011/12. године по новим програмима школују се и будући кувари, конобари и посластичари. Реч је о образовним профилима који су развијени у оквиру претходних фаза пројекта "Модернизација система средњег стручног образовања", и који су након неколико година тестирања оцењени као одговарајући, што је омогућило почетак њиховог превођења из огледа у целокупан систем средњег стручног образовања.

Као резултат потреба света рада за новим знањима и вештинама, током прве и друге фазе пројекта развијено је укупно 28 нових наставних програма. Приликом израде програма коришћена је ДАКУМ анализа - техника за развој стандарда занимања и развој наставних програма према опису посла, а развој нових наставних програма надгледали су и водили представници Центра за стучно образовањe и образовање одраслих.

Нови образовни профили припадају такозваном `образовању усмереном на исходе`. На основу детаљне анализе најпре је дефинисано оно што ће свршени ђаци радити на свом будућем послу и дефинисане су компетенције које би током школовања требало да стекну. Затим је развијан наставни план и програм који има модуларну концепцију. То значи да срж програма, осим стандардних предмета, представља сет модула (посебних пакета учења) чијим савлађивањем ученици достижу предвиђене компетенције. Суштина сваког модула је да представља заокружену, функционалну целину, која у себи садржи посебне вештине, допуњене одговарајућим знањима, које директно обезбеђују постизање компетенција неопходних за обављање посла.

За потребе нових наставих програма припремљене су и посебне методе и технике праћења њиховог остваривања, што обухвата и развој посебног система оспособљавања саветника за стручно-педагошки надзор, осигурање квалитета и трајно унапређивање система средњег стручног образовања.

Активности пројекта у овој фази усмерене су на подршку Министарству просвете за превођење огледних наставних планова и програма у систем средњег стручног образовања и на припрему школа за реализацију модернизованих програма. Ова припрема подразумева обуке за наставнике и директоре школа из области наставних метода, стручне педагогије, комуникације, стратешког организовања, покретања и праћења развојних процеса у школи и образовању.Национални оквир квалификација (НОК)

Део активности компоненте посвећен је развоју националног оквира квалификација који је неопходан како би се у потпуности применила Лисабонска конвенција о признавању квалификација. У овој области предвиђена је сарадња и координација са пројектом „Осигурање квалитета националних испита“, јер би кроз оба пројекта требало да буду дефинисани дескриптори кључних струковних компетенција у по два подручја рада. Ови дескриптори указују који су исходи учења релевантни за квалификације на одређеном нивоу. За која ће подручја рада дескриптори бити најпре развијени биће одлучено у договору са представницима социјалних партнера (послодаваца) који ће учествовати у овим активностима.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs