Активности
Вести и догађаји

 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИЈЕ

Фонд за иновације омогућава директно учешће у процесу реформе образовања великом броју актера на свим нивоима - од сручних школа, преко универзитета, привредних комора, синдиката до локалних власти, невладиних организација и других јавних институција које се у оквиру својих делатности на одређени начин баве средњим стручним образовањем и образовањем одраслих.

Иновације, у овом случају, подразумевају унапређење и развој образованог рада у школама у едукативном и педагошком смислу. У том контексту, Програм реформе средњег стручног образовања финансираће иновативне пројекте у бројним областима - пројекти могу укључити индентификовање потреба за даљу обуку наставног кадра, стицање стандарда знања и вештина, дефинисање и развијање главних вештина, развој програма преквалификације одраслих на тржишту рада, умрежавање међусобно сличних школа, укључивање социјалних партнера и предузећа у развој програма средњег стручног образовања, и образовања одраслих, успостављање регионалних и националних мрежа међу интересним групама из области стручног образовања и многе друге.

Средства из фонда у износу од 1,68 милиона евра биће распоређена на конкурентској основи, на основу поднетих предлога пројеката по тачно утврђеним критеријумима.

Позив на учешће објављен је 10. маја 2004. године у дневним и стручним новинама.

ПРОЈЕКТИ ЗА ФОНД ЗА ИНОВАЦИЈЕ КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ИЗ ДОНАЦИЈЕ

Пројекти 1. рока за подношење пријава за Фонд за иновације којима су додељена средства из донације

Пројекти 2. рока за подношење пријава за Фонд за иновације којима су додељена средства из донације

У периоду од јануара 2005. до маја 2006. године реализовано је 37 пројеката који су добили подршку Фонда за иновације. Кратак опис пројеката и контакт информације погледајте у табели.

ИД.
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
РЕАЛИЗАТОР ПРОЈЕКТА
ЦИЉ
НАПОМЕНА
Мултимедији и електронско учење
1.
C05

ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНУ НАСТАВУ У СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

Техничка школа `Коста Абрашевић`, Шабац

Обучити наставнике за припрему и реализацију мултимедијалног образовања уз помоћ нових метода и средстава  
2.
C09

ЕДУКАЦИЈА ПРОФЕСОРА ЗА УПОТРЕБУ МУЛТИМЕДИЈАЛЕ УЧИОНИЦЕ

Хемијска, пољопривредно-прехрамбена и текстилна школа `Урош Предић`, Зрењанин

Обучити наставно особље и представнике привреде како да успоставе сарадњу између наставника школе, представника привреде и Регионалног економског савета  
3.
C30

МУЛТИМЕДИЈИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ

Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Обучити наставно особље у примени мултимедија  
4.
C16
ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ

`Техноарт Београд` Школа за машинство и уметничке занате

Модернизовање наставних техника. Унапређење квалитета наставног процеса. Постизање бољих резултата током предавања и учења Обучавање ђака за лакше укључење у свакодневни живот, препун нових и модерних научних и технолошких достигнућа

 
5.
C26
Е-ЗНАЊЕ

Техничка школа `Радоје Марић`, Ужице

Подржати развој система стручног образовања на националном нивоу кроз употребу рачунарско-информационих технологија. Омогућити брз и једноставан избор образовних садржаја, чија ће електронска верзија лако бити доступна наставницима стручне школе `Радоје Марић`. Понудити квалитетне програме наставницима школе и осталим наставницима из региона, тако да и они могу да се укључе и учествују у будућој дисеминацији.

 
6. C35

ПРИМЕНА МЕТОДА ЕЛЕКТРОНСКОГ УЧЕЊА У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Средња ПТТ школа, Београд

Увођење метода електронског учења у наставни процес у школи подносиоца пројектне пријаве и електротехничким школама у Београду, Нишу и Новом Саду са фокусом на електротехничке предмете.

 
Информационо-технолошки системи у школама
7.
C24
ИНТРАНЕТ И БАЗА ПОДАТАКА ШКОЛЕ

Електротехничка школа `Раде Кончар`, Београд

Подршка реформи стручног образовања на школском нивоу кроз употребу нових капацитета објеката и опреме. Развој и употреба образовног софтвера са интерног сервера. Олакшавање администрирања послова и других активности кроз употребу локалне рачунарске мреже и базе података, што оставља више времена за развојне активности. Примена образовног софтвера у циљу унапређења образовних планова и радних метода у процесу образовања.

 
8.
C38
ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК ШКОЛЕ

Математичка гимназија, Београд

Компјутеризација наставничких и ученичких досијеа који садрже релевантне податке о наставницима и ученицима. Унапређење организације и надгледања образовног процеса и ученичких постигнућа, као и могућност комплексне анализе постигнутих резултата .  
Предузетништво - Симулација пословања - Одрасли
9.
C19
УМРЕЖАВАЊЕ ШКОЛА ПУТЕМ МОДУЛА РАДИ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Хемијска, пољопривредно-прехрамбена и текстилна школа `Урош Предић`, Зрењанин

Обучити наставнике у изради модула за обуку одраслих. Успоставити сарадњу између регионалног центра за континуирано образовање одраслих, партнерске школе, социјалних партнера и локалног савета. Набавити опрему за реализацију иновативних модуларних принципа образовања у школи.

 
10.
C34
ОСНИВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ МАЛОГ БИЗНИСА

Асоцијација независних синдиката, Београд

Обука незапослених грађана на локалном нивоу у смислу припреме пословног плана и обуке о оптималним методима и критеријумима за одабир одговарајућих пословних идеја.

 
Пројекти усмерени на ученичко саветовање и каријерно вођење
11.
C07
БОЉА ПРИПРЕМЉЕНОСТ МЛАДИХ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Машинско-саобраћајна школа , Чачак Повећање могућности запошљавања младих.  
12.
C11
УСПОСТАВЉАЊЕ ЦЕНТРА ЗА КАРИЈЕРНИ РАЗВОЈ

Машинска школа `Радоје Дакић`, Београд

Развити нов модел саветовања ученика, каријерног вођења и професионалне оријентације у средњој машинској школи.

 
13.
C14
РАЗВИЈАЊЕ МОДЕЛА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА У СИСТЕМУ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Београдска отворена школа

Развој свеобухватног модела вођења каријере и саветовања у оквиру и усклађено са специфичним потребама и условима система стручног образовања у Србији.

 
14.
C31
ОТВАРАЊЕ ВИДИКА

Техничка школа, Пожега

Унапређење знања наставника о стручном образовању, са циљем помоћи њиховим ученицима приликом одабира занимања.

 
15.
C27

ОДУСТАЈАЊЕ ОД РЕДОВНОГ ШКОЛОВАЊА (`DROP OUT`) У ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Електротехничка школа, Земун

Направити анализу феномена одустајања од редовног школовања. Елиминисати или умањити факторе који представљају основу за одустајање од редовног школовања. Спровести обуке за наставнике, родитеље и остале заинтересоване у области елиминације узрока и разлога за одустајање од редовног школовања  
16.
C08

ОБУКА УЧЕНИКА ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Пољопривредна школа `Соња Маринковић`, Пожаревац

Обучити ученике да активно учествују у комуникацији и процесу доношења одлука у школи користећи легалне могућности кроз које пасивни ученици постају млади, способни и активни учесници у процесу образовања.

 
Успостављање сарадње средњих стручних школа и социјалних партнера
17.
C10

УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ АУТОМЕХАНИЧАРА У ЦИЉУ УНАПРЕЂИВАЊА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ УЧЕНИКА

Техничка школа за машинство и саобраћај, Крагујевац

Развити сарадњу са локалним предузећима. Потписати уговоре о дугорочној сарадњи са аутомеханичарским радионицама

 
18.
C21

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ВОЈВОДИНИ ПОВЕЗИВАЊЕМ СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТУРИСТИЧКЕ РАДИОНИЦЕ И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Средња стручна школа `Светозар Милетић`, Нови Сад

 

Успостављање сарадње између средњих стручних школа, социјалних партнера и тржишта рада. Обезбедити унапређење знања у области туризма за наставнике и ученике у угоститељско-туристичким школама као и обезбедити практично искуство у имплементацији туристичких активности прихватљивих ученицима.  
19.
C23

РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАЊА - ПУТ КА РАЗВИЈЕНОМ ДРУШТВУ 2

Удружење просветних радника `Логос`, Пирот

Побољшати квалитет наставних процеса и програма у 4 стручне школе у општини Пирот кроз реализацију 15 образовних програма за ученике завршних година са циљем обезбеђивања нових, адекватних вештина. Повећати капацитете запослених у јавним и социјалним институцијама у Пироту, укључујући стручну праксу и обуке током радног века.

 
20.
C33

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА УЧЕНИКА ПРОФИЛА СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА- ТЕХНИЧАР У ПОЛИВАЛЕНТНИМ ПРИВАТНИМ СТОМАТОЛОШКИМ ОРДИНАЦИЈАМА

Зуботехничка школа, Београд

Укључивање Коморе приватних стоматолога Србије у образовање зубних техничара у области обављања стручне праксе.  
Развој нових профила
21.
C01

ИНТЕГРАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ШУМАДИЈСКОМ ОКРУГУ - НЕГОВАЊЕ СТАРИХ ЗАНАТА - МОДУЛАРНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РАД НА ТКАЧКОМ РАЗБОЈУ

НВО `Жито`, Топола

Подржати процес доживотног учења. Подржати процес доживотног учења. Промоција политике једнакости у образовању. Допринети развоју људских ресурса. Подржати само-запошљивост незапослених кроз обуке и развој посебних вештина. Допринети лакшем прилагођавању радне снаге. Интегрисати образовање у процес запошљавања. Допринети развоју свести о значају екологије. Ојачати социјалну и економску позицију угрожених друштвених група. Промоција улоге локалних институција у развоју људских ресурса.

 
22.
C17
ПИВАР Пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор

Развој наставног програма за нови образовни профил пивара и аплицирање за верификацију новог профила.

 
23.
C29

РАЗВОЈ И РЕАЛИЗАЦИЈА НОВОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ - ОБУКА ЗА ОПЕРАТЕРА ОБРАДЕ КАМЕНА

Техничка школа `Милета Николић`, Аранђеловац

Развој и реализација новог програма обуке, који ће кроз стечено знање, вештине и искуство обезбедити боље могућности за запошљавање.

 
Унапређење квалитета постојећих програма обуке
24.
C32

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У РАДУ НА САВРЕМЕНИМ АПАРАТИМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ; УВОЂЕЊЕ НОВОГ, ПОМОЋНОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА

Медицинска школа `Сестре Нинковић`, Крагујевац

Унапредити квалитет наставног програма кроз обуку наставника у области практичне наставе, и тиме побољшати часове стручне праксе за ученике у медицинским школама.

 
25.
C37

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ И ОБУКЕ БАЗИРАНЕ НА ШКОЛСКИМ АКТИВНОСТИМА

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Имплементација резултата реформе на институционалном нивоу, са фокусом на обуку и укључивање наставничког особља у кључне области реформе.  
26.
C02

КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ И РАД НА НУМЕРИЧКИМ МАШИНАМА ЗАПОСЛЕХ У `ЗАСТАВА АЛАТИ` Д.О.О. СА МОГУЋНОШЋУ...

Прва техничка школа, Крагујевац

Повећати могућности за запошљавање за незапослене и отпуштене раднике кроз развој вештина за којима постоји потреба на тржишту рада и у савременој индустрији.

 
27.
C04
ОБУКА ПРОФЕСОРА И ИНЖЕЊЕРА ЗА ПРОМЕНУ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У КОНСТРУИСАЊУ ПРОИЗВОДА И ПРИПРЕМА ПРАТЕЋИХ ПРИРУЧНИКА

 

Техничка школа, Трстеник

Ускладити наставне планове и програме са савременим потребама тржишта у области људских ресурса и имплементације модерних наставних метода и метода учења.

 
28.
C12

ЦНЦ ТЕХНОЛОГИЈА У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Машинска школа Панчево

Поставити услове за стицање квалификација. Написати приручник. Реализовати обуке за наставнике у средњим стручним школама из области рада на ЦНЦ машинама.

 
29.
C20

РАЧУНАРСКА ПОДРШКА У МОДЕЛИРАЊУ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Технички факултет `Михајло Пупин`, Зрењанин

Унапредити наставу у оквиру предмета `Информационе технологије у машинству` за ученике у машинским школама.

 
Обезбеђење квалитета
30.
C18

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА У ОГЛЕДНИМ ОДЕЉЕЊИМА

Машинска школа `Радоје Дакић`, Београд

Дефинисати индикаторе обезбеђивања квалитета рада у огледним одељењима. Покренути процес само-процењивања у огледним одељењима. Направити развојни план за рад у области обезбеђивања квалитета у огледним одељењима на основу само-процењивања.

 
31.
C03

МОДИФИКАЦИЈА САДРЖАЈА И МЕТОДА НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА КОЈИ ОБРАЂУЈУ МИКРОПРОЦЕСОРЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА ЊИХОВУ ПРИМЕНУ

Техничка школа, Кикинда

Допринети реформи на националном нивоу (ширењем резултата пројекта свим електротехничким школама у републици кроз модернизовану практичну обуку наставника и променама у настави). Развој људских ресурса способних да прате развој модерних технологија и, на тај начин се прилагођавају сталним променама и новим захтевима тржишта рада. Побољшање могућности за запошљавање ученика у својој струци.

 
32.
C06

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ НОВИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ПЛЦ КОНТРОЛОРА У АУТОМАТИЦИ И РАЧУНАРСТВУ...

Електротехничка школа ` Михајло Пупин`, Нови Сад

Повећати ниво знања наставика електронике у областима које раније нису биле део стручног образовања у Србији: ПЛЦ у области аутоматике и рачунарства, аутоелектронике и електронике медицинских уређаја. Модернизовати методологију наставног процеса кроз увођење мултимедијалних софтвера.

 
33.
C15

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Електротехнички факултет, Београд

Обезбедити услове за стицање знања и вештина кроз практичан рад у лабораторији у оквиру мултидисциплинарног предмета `` Аутоматизација и роботика``. Развити лабораторијске вежбе.

 
34.
C28

НОВА ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА И ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ ИЗОВЂЕЊА НАСТАВЕ ИЗ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ

Технички факултет, Чачак

Обучити наставнике за примену нових технологија и софтвера у средњим стручним школама електротехничке струке.

 
Обука наставника у области нових метода извођења наставе
35.
C13

МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКА ОБУКА НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ, ИЗВОЂЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

Политехничка школа, Суботица

Организовати обуку из методологије и дидактике за наставнике стручних предмета у области припреме и извођења наставе и евалуације наставног процеса.  
36.
C26

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОГ УЧЕЊА И НАСТАВЕ (АУН), КАО И ОБУЧАВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АКТИВНОГ УЧЕЊА И НАСТАВЕ У СВАКОДНЕВНИ РАД

Техничка школа `Јован Вукановић`, Нови Сад

Побољшати квалитет наставе и приближити концепт активног учења наставницима и ученицима у средњим стручним школама. Унапредити знање наставника и увести иновације у методологију обуке кроз активно учење.

 
37.
C36

УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА НАСТАВНИКА СРЕДЊИХ ШККОЛА ГРАЂЕВИНСКОГ СЕКТОРА ОСПОСОБЉАВАЊЕМ ЗА ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ НАСТАВНИХ МЕТОДА

Геодетска школа, Београд

Обучити наставнике за примену нових наствних метода – побољшати компетенције наставника на институционалном нивоу

 

 

 

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Програм финансира Европска унија -  www.europa.rs