Активности
Вести и догађаји

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Наставни програм за профил електротехничар телекомуникација је рађен у сарадњи са привредом. Програм је урађен на основу профила занимања који је дефинисан на DACUM радионици у којој су учествовали стручњаци из водећих компанија које се баве телекомуникацијама. Тако дефинисан профил занимања ('' књижица '') је представљао основ (улазни податак) за израду програма образовања.

Наставни програм је и за овај, као и за све остале огледне профиле писао тим наставника из школа у којима ће се реализовати профил. Наставници су претходно обучени за писање програма заснованог на исходима и по модуларној структури. Другим речима, на основу профила занимања идентификовани су стручни модули, који садрже циљеве, исходе, садржај и упутство за реализацију. Затим су дефинисана предзнања која су потребна да би се ти модули савладали, а то представља листу општеобразовних и општестручних предмета. На крају је дефинисано потребно трајање сваког модула и фонд часова предмета на основу чега је добијен план реализације целокупног програма образовања. Тим наставника су кроз процес водили стручњаци за методологију писања програма из Центра за стручно и уметничко образовање, а стручњак из привреде био је консултант за садржај од којег су наставници добили информације о свим техничко-технолошким иновацијама у сфери телекомуникација које су унели у програм.

Ученици се у оквиру профила оспособљавају за монтирање и тестирање уређаја и опреме у оквиру различитих телекомуникационих система, одржавање телекомуникационих мрежа, опреме и уређаја, израду техничке документације и вођење евиденције, и то је оно што ће знати да раде по завршетку школовања, јер су стручни модули функционалне и логичне целине знања и вештина и након сваког завршеног модула ученици достижу исходе који представљају радне компетенције.

Предност овог новог профила је што ће ученици, поред тога што ће моћи да се запосле у било којој великој компанији која се бави телекомуникацијама, моћи да се запосле у свим малим предузећима која највише послују пружајући производне или стручне услуге великим компанијама. Осим тога, биће у могућности и да сами оснивају сопствена предузећа у области телекомуникација, јер је профил структуриран тако да поред стручних модула, у IV години имају предмет предузетништво који их оспособљава да своје идеје претворе у бизнис планове.

Као и у осталим огледним наставним програмима, центар представља сет модула кроз које ученик достиже предвиђене компетенције. Сви модули су директно произашли из анализе занимања, а неки су потпуна иновација у односу на раније наставне програме, попут модула Антенски и КДС системи, Систем видео надзора и сл. Занимљиво је да је програмом предвиђено да рачунарство и информатика буде заступљено са 4 часа недељно у првој години, како би ученици савладали коришћење рачунара на напредном нивоу, јер ће то знање касније примењивати у скоро сваком стручном модулу с обзиром на то да је предвиђено да се поред теорије и практичне наставе, раде и вежбе на апликативним софтверима који се односе на телекомукациони систем који се изучава.

Практична настава ће се највећим делом спроводити у школским радионицама које ће бити посебно опремљене за овај профил, док ће се одређени делови који треба да буду реализовани кроз пројектне задатке реализовати у предузећима. Пракса заједно са вежбама (која се реализује како у школи тако и у предузећима) у стручим модулима чини окврино 60% наставе, а 40% наставе предвиђено је за теорију.

Предност огледног профила је што ће ученици по завршетку школовања бити заиста оспособљени за рад, али ће исто тако моћи да наставе школовање на факултету, с тим да ће они који се определе за студије електротехнике, смер телекомуникације, бити посебно добро припремљени. Највећа предност је што ће ученици бити оспособљени за рад у занимању које је популарно и тражено на тржишту рада, јер обухвата нове информационо-комуникационе технологије, област која се стално унапређује и мења.

 

 

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Програм финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију www.ear.europa.eu